Alla inlägg den 20 november 2013

Av Ryggan - 20 november 2013 19:59

Av Polens ca 39 miljoner invånare är de flesta är katoliker, och de är mer konservativa än många andra länder i västeuropa. Polen är idag ovanligt homogent. 98% av befolkningen är polacker. Den judiska befolkningen reducerades kraftigt efter WWII, och idag lever bara några få tusen judar kvar i Polen. Litauer, ukrainare och vitryssar är de största minoriteterna.

 

Det har alltid pågått en kulturell kamp mellan öst och väst i Polen. Den västra delen av Polen är mer germansk, ordningsam, pragmatisk och driftig, medan den östra delen har rykte om sig att vara mer rysk – alltså avspänd, kulturell och introvert. Även om Polen varit utsatt för växlande politiska och militära öden, har landet haft stora framsteg inom konst och vetenskap. Polen kan bland annat vara malliga över storheter som astrologen Copernicus, kompositören Frédéric Chopin, författaren Joseph Conrad och nobelpristagarinnan i kemi och fysik Marie Curie. Polen var först med att knäcka Tysklands Enigmakod 1932, något som sägs ha förkortat andra WWII med minst tre år samt förhindrat en kärnvapenförödelse i Europa.

  
Även om Polen, tillsammans med Ungern, har gjort otroliga framsteg efter kommunismens fall 1989, har inte övergången till privatisering och demokrati gått så smidigt och snabbt som önskat. Direkt efter att Polen fått politisk och ekonomisk frihet stod landet utan statsstöd och produktionen rasade. Trots en uppgång i tillväxt och välstånd i mitten av 1990-talet har arbetslösheten nyligen stigit drastiskt. Klyftan mellan västra och centrala Europa börjar dock överbryggas i och med att Polen 2004 blev medlem i EU.


Polen har en krigsdrabbad och nästan obegriplig historia. Under ett årtusende utvecklades Polen från ett väldigt och imponerande, ekonomiskt mäktigt kungadöme till en delad nation som till slut upphörde att existera på världskartorna under 123 år, för att slutligen bli ett land och ett folk i centrum av 1900-talets största krig och mest fasansfulla mänsliga tragedier.

________________________________________________________________________________________________

 

Historia på nördnivå:

Den region som skulle bli Polen var bebodd redan under stenåldern av vandrande folkstammar. Slaviska stammar anlände på 700-talet e.Kr och det var den polanska folkgruppen som la grunden till det som skulle bli den polska nationen. Prins Mieszko, Polandernas ledare, förenade dem med stammar i närheten. Han omvände sig till kristendomen – mest av politiska skäl, för att ge den nya staten samma ställning som grannländerna med band till Rom. Den polska staten grundades år 966.


Mieszkos son Boleslaw utvidgade riket österut och erkändes av påven som Polens förste kung 1025. Landet blev en fullvärdig medlem i den europeiska gemenskapen av kristna stater.

Boleslaw delade upp landet i fyra provinser som styrdes av hans söner. Krakow, som låg bättre till för handel och inte var lika sårbart för attacker från tjecker och tyskar blev landets huvudstad på 1100-talet. Med immigranter från hela Europa, bland annat judar, växte Krakow till en välmående och kulturellt högstående huvudstad.


Från mitten av 1200-talet invaderade mongolerna Polen vid tre tillfällen. Inför hotet från preussarna inbjöds riddarna av Tyska orden att bistå Polen men de tog istället kontroll över just de territorium de hade försvarat; Gdansk, större delen av Baltikum och skar av Polen från Östersjön. Polackerna besegrades och större delen av Krakow förstördes.


Kasimir den store lyckades återförena Polen och ledde in landet i sin första guldålder. Han byggde upp Krakow igen och grundade det första universitetet. Han utvidgade staten österut och tog emot mindre folkgrupper, bland annat förföljda judar, från hela Europa. När Kasimir dog 1370, gick kronan till hans son Ludvig av Anjou, kung av Ungern. Efter honom blev det dottern Jadwiga som härskade i Polen medan henns syster blev härskarinna i Ungern. År 1386 gifte sig Jadwiga med den litauiske storhertigen Jagiello och Polen ingick en strategisk allians med detta mäktiga rike. Jagiello grundade en dynasti som hade makten fram till 1572. De förenade länderna slog de Tyska ordensriddarna i slaget vid Tannenberg 1410 och hejdade därmed den germanska expansionen österut. Kriget 1454-1466 medförde stor fördelar för Polen; förutom Danzig (Gdansk) erövrades också andra av ordensriddarnas områden.


Den polska adelns makt stärktes i början av renässansen, då adelsmännen fick ensamrätten att genomföra all lagstiftning i parlamentet. 1500-talet präglades av välstånd, kulturella och vetenskapliga framsteg inom det polsk-litauiska riket. År 1453 publicerade Nicolaus Copernicus sitt avgörande astronomiska verk där solen placerades i universums centrum. Även om reformationen och lutherdomen hade inflytande i Polen, undgick landet i stort de religionskrig som rasade i Europa.


1596 flyttade parlamentet till Warszawa, och med den sista härskaren av jagellonernas dynasti, Sigismund Augusts död, skapades en adelsrepublik med ett valkungadöme. Warszawa blev Polens huvudstad 1596.


Tre valda kungar i följd stammade från Vasaätten. Efter trettioåriga kriget hade Sverige blivit Europas militära stormakt och landets expansionsplaner riktades mot Polen, som invaderades 1655. Kriget pågick i fem år och Sverige erövrade större delen av landet. Kriget i kombination med pesten reducerade befolkningen till ungefär hälften, ca fyra miljoner. 


I början av 1700-talet inleddes en period av nedgång i Polen, med ekonomiskt förfall, ett kraftlöst försvar och ineffektiva kungar. Polen omvandlades till rysk lydstat, och förlorade delar av sitt västra territorium till preussarna. Stanislaw August Poniatowski valdes 1764 som den siste kungen i det polsk-litauiska riket.

Ett förödmjukande kapitel i Polens historia

Delning 1: Preussarna lanserde en plan om att dela upp Polen, vilket vann ryssarnas stöd. Det påtvingade fördraget 1772 berövade Polen nästan en tredjedel av landytan. Trots detta lyckades Poniatowski leda en reformrörelse som skapade 1791 års konstitution som återställde den ärftliga monarkin och innebar en översyn av Polens politiska system.


Delning 2: Dessa reformer tilltalade varken ryssar eller preussare, som fortsatte att trakta efter polskt territorium. Ryssland invaderade Polen och tillsammans med Preussen påtvingade man landet en andra delning 1792-1793. Konstitutionen ogiltigförklarades. Poniatowski tvingades abdikera.


Delning 3: En tredje delning krossade Polen och lade landet under Preussen, Ryssland och Österrike. Polen upphörde att existera under de följande 123 åren. Warszawa tillföll Ryssland och Krakow kejsardömet Österrike.


Polen vände sig till Napoleon för att få hjälp mot förtryckarna. Han besegrade den preussiska armén i flera slag och upprättade ett till hälfen självständigt hertigdöme i Warszawa från 1807-1815. Den polsk-litauiska gränsen återställdes, men Napoleons trupper krossades då de närmade sig Moskva.


Vid Wienkongressen 1815, vars syfte var att reorganisera Europa efter Napoleons krig, delades Polen upp. Warszawa hamnade under den ryske tsarens kontroll. Krakow var först en självständig stadstat, men inlemmades i Österrike 1846.                                               

Nästa avgörande händelse i polsk historia sammanföll med slutet av WWI och ryssarnas, tyskarnas och österrikarnas nederlag. Landets krav på självständighet fick stöd av både USA och Bolsjevikerna och den polske krigshjälten Jósef Pilsudski, frisläppt från ett tyskt fängelse, tog ledningen över Polen. Hans trupper stoppade Sovjets belägring av Warszawa och han styrde landet fram till början av WWII.


Från 1933 låg Polen kringränt av två diktaturer: Stalins Sovjet och Hitlers Nazityskland. Båda hyste planer på att erövra Polen. De skrev under ett icke-angreppsavtal som innebar att båda länderna hade fria händer att bedriva erövringskrig utan att den andra parten skulle ingripa. Det fanns ett hemligt tillägg om en slutlig delning av Polen mellan Tyskland och Sovjet, trots att Polen skrivit under en tioårig icke-angreppspakt med båda länderna.

  

I september 1939 invaderade Tyskland Polen. Den 17 september följde Sovjetunionen efter, helt i enlighet med pakten. Nazisterna inledde sin hänsynslösa kampanj att utrota judar och andra icke-arier. Man gjorde razzior och grep intellektuella, judar och andra. Vissa avrättades medan andra fördes till koncentrationsläger, arbetsläger eller tvingades i ”skyddshäkte”. Det uppfördes muromgärdade getton i Warszawa och Krakow. I Auschwitz mördades miljoner polacker och andra fångar från Europa. Ryssarna fängslade omkring 1,5 miljoner polacker i sina arbetsläger och eliminerade potentiella ”bråkmakare”, bland annat i Katynmassakern 1940 där ca 15 000-20 000 polska officierare avrättades.

Sovjetisk propagandaffisch i vilken man menar att för att befria bönderna måste man göra sig av med polska generaler och jordägare.

 

När Hitler invaderade Sovjetunionen 1941, fördes ryssar och polacker samman i en osäker allians. 1944 inledde den polska hemmaarmén en överraskande attack mot de tyska trupperna i Warszawa. Upproret krossades och Hitlers befallde att varenda byggnad skulle förstöras. När ryssarna anlände staden återstod blott aska och ruiner.


WWII var mer förödande för Polen än för något annat land. Miljoner polacker miste sina liv och den judiska befolkningen decimerades kraftigt. Polen förlorade en stor del av sitt territorium när de nya gränserna drogs upp vid Jaltakonferensen i februari 1945.


Efter kriget sovjetiserades Polen genom att en sovjetvänlig kommunistregim installerades, företag nationaliserades, kyrkans egendomar beslagtogs och politiska och religiösa ledare tvingades till landsflykt. Som en symbol över sin dominans över Polen ”skänkte” Sovjet 1955 kulturpalatset i Warszawa.

       

Många polacker opponerade sig mot det sovjetiska inflytandet och kommunistregimen, vilket ledde till att regimen 1956 utsattes för en utmaning. Arbetarstrejker och protester i Poznan utvecklades till väpnade konflikter där säkerhetsstyrkor dödade ca 80 personer. Ett plötsligt instabilt kommunistparti installerade den förre generalsekreteraren Gomulka som ledare utan att rådfråga Moskva. Händelsen visade sprickorna i den kommunistiska regimen, och ledde till en viss lättnad när det gällde cencur, religiösa yttringar och ekonomiska kontroller. Reformerna stannade dock av och allt återgick till den stränga sovjetiska doktrinen. 1970-talet präglades av inflation och eftertrycklig kväsning av alla strejker och proteseter. Levnadsstandarden föll dramatiskt och Sovjetunionen tvingades att stödja den polska ekonomin.


Den polska kardinalen, som 1978 valdes till påven Johannes Paulus II, var mycket kritisk mot den kommunistiska regimen. Han besökte Polen 1979 och följande år steg oron bland arbetarna efter drastiska höjningar av matpriserna. En strejk ledd av Lech Walesa spred sig över hela landet och tvingade regeringen till förhandlingar med fackföreningen Solidaritet. Fackföreningen gavs en begränsad självtsändighet med visst inflytande på arbetsplatserna, men redan 1981 utfärdades ett undantagstillstånd och militären tog makten i landet. Tusentals Solidaritetsaktivister och sympatisörer häktades, fackföreningen förbjöds och de medborgerliga rättigheterna sattes på undantag. Två år senare hävdes undantagstillståndet efter påvens andra besök i Polen och Lech Walesa fick Nobels fredspris, vilket gjorde världen medveten om de polska arbetarnas kamp.

   

I mitten av 1980-talet genomgick Polen viss liberalisering efter Michail Gorbatjovs perestrojka och glasnost. Men trots desperata åtgärder misslyckades man med att få fart på ekonomin. I de delvis fria valen vann Solidaritet en överväldigande seger och den kommunistiska regeringen kollapsade. Den 9 december 1990 utsågs Lech Walesa till den första folkvalde presidenten i efterkrigstidens Polen. 1991 träffade Walesa påven i Vatikanen och Warszawapakten upplöstes.


År 1999  blev Polen medlem av NATO och fem år senare i EU. Lech Kaczynski valdes till president 2005 men avled i en flygkrasch den 10 april 2010, då han och en officiell delegation på 96 personer, var på väg till Katyn i Ryssland för att hedra de polska soldater och officerare som dödades där på order av Stalin 1940. Bronisław Komorowski utnämndes till tillförordnad president och är idag Polens sittande president. 

ANNONS

Presentation


Denna blogg kommer att handla om resor i olika former, men framför allt om billiga resor som ger möjlighet till lite vardagsflykt, samt de små utflykterna hemmavid.
Jag skulle vilja att det blir ett levande reseforum, så lägg gärna till information om du

Fråga mig

6 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
       
1
2
3
4
5
6
7 8 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19 20 21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
<<< November 2013 >>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

Länkar

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ billiga-resor med Blogkeen
Följ billiga-resor med Bloglovin'

Gästbok


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se